Innovatsiooniküpsuse kaardistus

Rühmatöö käigus koostasime (Ave, Eliise ja Catlyn) kaks eraldi küsimustikku, mille saatsime laiali erinevatele ELU projektis osalenud õppejõududele ja üliõpilastele. Küsimustike eesmärgiks oli saada ülevaade, kuidas on mõjutanud tehnoloogia (nt nutiseadmete, sotsiaaltarkvara, äppide kasutamine) ELU projekti kulgemist. Küsimustiku koostamiseks kasutasime RAT-mudeli standardset küsimustikku, mille kohandasime vastavalt oma vajadustele.

Meie küsitlus toimus läbi Google Forms küsitlusvormi ning edastati 10le õppejõule, kes siis edastasid need oma tudengitele (kui soov oli). Õppejõud said valitud erinevatest valdkondadest ja mis kataks erinevad projektid. Õppejõududelt saime kokku 6 vastust ja üliõpilastelt 10 vastust. Küsimustikule vastanud õppejõud juhendasid järgmisi projekte: “Ajaloo õpirada, kodanikuteadus, Kogukondi kaasavad tehnoloogiad”, “Digiõppevaramu õppevideod”, “EluLabor”, “Let’s organize a conference!”, “Keha keel, liikumine ja teadlikkus”, “Terminoloogia ELU”. Küsimustikule vastanud üliõpilased osalesid järgmistes ELU projektides: “Kuidas ennetada infoväsimuse sündroomi?”, Digiõppevaramu õppevideod”, “Let’s organize a conference!”, “Sotsiaalvaldkonna terminoloogia kaardistamine”, “Terminoloogia kaardistamine”. Sealjuures vastanud üliõpilastest viis osalesid projektis “Digiõppevaramu õppevideod” ja kaks üliõpilast osalesid projektis “Let’s organize a conference!”. Viimane projekt oli inglise keeles, seega vastata said vaid eestikeelsed tudengid.

Õppejõududele loodud küsimustiku esimene sisuline küsimus oli: “Kuidas tehnoloogia mõjutas Sinu kui õpetaja rolli ELU projektis?”. Suurem osa vastanutest olid arvamusel, et tehnoloogia hõlbustas projekti korraldamist ning aitas kaasa projektiliikmete omavahelisele suhtlusele. Üks õppejõud tõi välja fakti, et üldiselt kasutab ta ainult Moodle’it, kuid ELU projekti käigus ta seda ei kasutanud. Ühe vastanud õppejõu arvates ei mõjutanud tehnoloogia tema rolli ELU projektis. Sellest võib järeldada, et lähenemine tehnoloogiale on väga erinev, eriti arvestades seda, et kõik ELU kursused siiski tehnoloogiat kasutavad (registreerimine), aga see lihtsalt on muutunud nii tavapäraseks, et ei tundu millegina, mida oleks vaja rõhutada.

Teine küsimus õppejõududele oli “Kuidas tehnoloogia mõjutas aine hindamist (näiteks tudengite progressi ja panuse jälgimine)?”. Pooled vastanutest olid arvamusel, et tehnoloogia mõjutas aine hindamist, näiteks läbi digitaalse jalajälje mahajätmise. Pooled vastanutest olid jällegi arvamusel, et tehnoloogial ei olnud üldse mõju või siis oli vähene mõju. Antud küsimus on kindlasti seoses projektide omapäraga, kus digitaalse osa tähtus on valdkonniti erinev.

Järgmine küsimus oli tehnoloogia mõju kohta aine ettevalmistamisel. Selle küsimuse põhjal tuli hästi välja projektide erinevus. Osade projektide puhul toimus suur osa ettevalmistusest tehnoloogia abil ja digikeskkonnas, teisel juhul ei mõjutanud tehnoloogia aine ettevalmistamist mitte mingil määral. Edasi jõudis õppejõududele mõeldud küsimustikus järg ELU projekti administreerimist ja/või üliõpilaste leidmist puudutava küsimuseni. Neli õppejõudu kuuest mainisid enda vastuses ELU veebi, mis mängis olulist rolli tudengite leidmisel. Samuti hõlbustavad õppejõudude arvates digitaalsed kanalid ELU projekti administreerimist. Üks õppejõud oli arvamusel, et ELU projekti administreerimist ja/või üliõpilaste leidmist tehnoloogia ei mõjutanud. Tehnoloogia mõju osas õpilaste ja õppejõudude omavahelisel suhtlemisel olid suurem osa õppejõude ühel meelel, et tehnoloogial oli tugev ja positiivne mõju.

Üliõpilaste vastustest tuli välja, et tehnoloogia toetas mitmekülgselt nende õppetegevust ELU projektis. Peamine suhtlus projektis osalejate vahel toimus tehnoloogiliste vahendite abil, ära oli mainitud Facebook ja Trello. Lisaks suhtlusele mängis tehnoloogia olulist rolli ka materjali otsimisel ja projekti sisu loomisel. Informatsiooni kättesaadavust mõjutas tehnoloogia üliõpilaste arvates positiivselt. Suurem osa vastanutest väitsid, et kogu informatsioon saadi kätte interneti vahendusel. Kaks üliõpilast arvasid, et tehnoloogiat ei tohiks sealjuures üle tähtsustada. Oluliseks peeti ka juhendaja osalust ning terminite ja definitsioonide õiget eestikeelset sõnastamist. Tehnoloogia mõjutas õpilaste omavahelist ja õpilaste ning juhendajate vahelist suhtlust küsimustikku analüüsides positiivselt, kuid vastuseid ja arvamusi oli erinevaid. Õpilased kasutasid ELU projekti raames omavahel suhtlemiseks peamiselt tehnoloogilisi vahendeid, kuid õppejõuga suhtlemiseks toimisid kokkusaamised paremini. Tehnoloogilistest vahenditest olid populaarseimad Skype, e-mail ja Google Drive. Õppimisviiside osas oldi ühisel meelel, et tehnoloogia kasutamine neid väga ELU projekti käigus ei muutnud. Niipalju võib vastustest välja lugeda, et füüsiline kontakt teiste ELU projektis osalenutega oli minimaalne ning ühist panustamist oli rohkem. Vastustest tuli välja, et gruppidesse jagunemisel tehnoloogia erilist rolli ei mänginud, sest üliõpilased jaotati gruppidesse peamiselt nende erialase tausta järgi ja jaotamine toimus füüsilisel kokkusaamisel. Motivatsiooni osas vastas neli üliõpilast, et nende motivatsiooni tehnoloogia ei mõjutanud, ülejäänud olid arvamusel, et mingil määral tehnoloogia nende motivatsiooni siiski mõjutas. Arvati, et interneti kaudu suheldes tekib grupilaiskus, mis avaldub kollektiivses tööde tegemata jätmises. Lisaks arvati, et kogu projekti käigus tehtud töö tegemine ilma tehnoloogiata oleks kindlasti motivatsiooni maha tõmmanud ning info sujuv ja kiire liikumine tõstab üliõpilaste arvates samuti motivatsiooni.

Küsitluste analüüsimise tulemusena võib RAT mudeli järgi määrata ELU projekti tasemele Amplification (täiendamine). Selle kohaselt suurendab tehnoloogia õppepraktikate tõhusust, efektiivsust ja produktiivsust. Ülesanded on põhimõtteliselt samad, fundamentaalseid muutusi ei tehta, kuid tehnoloogia kasutamine suurendab efektiivsust ja kiirendab tegevust. Näiteks suurendamine (enlargement), detailide lisamine, ulatuse laiendamine jne. Siiski on oluline ka märkida, et küsitlus ei olnud laiapõhjaline ning kattis vaid ca 10% semestri projektidest. Laiema ülevaate jaoks oleks vajalik kindlasti tõsisem uuring ning soovitavalt eristades õppejõude nende tausta ja juhendamiskogemuse põhjal. Valdkond on kindlasti uurimist vajav ja arenev.

Advertisements
Posted in Innovatsioonitehnoloogiad (IFI7055.DT) | Leave a comment

3. leongu reflektsioon

Mõeldes kolmandale innovatsioonitehnoloogia aine loengule alustaksin kultuurimuutuse amööbist. Õppejõud selgitas hästi lahti, miks on tegemist just amööbiga, ning kokkuvõtvalt tähendab see seda, et kuultuurimuutuse suund sõltub sellest, millised muutuses osalejad suudavad seda muutust kõige enam enda suunas liigutada. Näiteks, kui üks tugev innovaator asja veab, siis hakkab tasapisi kaasa liikuma ka peavool ning omakorda on sunnitud kaasa minema ka muutuste pidurdajad.

Peale selle ei puudunud loengus ka innovatsiooniline lahendus ehk mängisime rollimängu. Mängijad said erinevad rollid ühes innovatsiooniprotsessis ning pidid käituma vastavalt saadud rollile. Tegevuste puhul pidid nad arvestama ka edutegureid ja tegutsemistasandeid, millest õppejõud enne rollimängu lähemalt rääkis. Mina jäin vaatlejaks, sest tegemist oli pigem haridutehnoloogidele suunatud uuendusega. Minu roll olu uuendajaid nõustada, mida ma ei teinud, sest keegi ei vajanud nõu ning lisaks pidin jälgima uuenduste omaksvõttu. Tunnistan, et sain naerda ja tundsin ära erinevaid rolle. Toriseja ja uuendaja olid kõige silmapaistvamad. Huvitav oli vaadelda, kuid voolu suunast ei saanud ma lõpuni välja aru. Üks hetk inimesed lihtsalt koondusid ja sain aru, et sisuliselt läheks uuendus käiku. Huvitav mäng oli

Edasi rääkisime innovatsiooni omaksvõtu mõõtmise mudelitest, mille põhjal tegime ka enda eelmise kodutöö. Selle käigus valisime ühe mudeli ka enda rühmatöö jaoks ning meie valisime RAT mudeli.

Innovatsiooni omaksvõtu kõver oli ka väga huvitav. Tõepoolest vastab tõele, et kõigepealt eelneb kõva müügitöö, mille tulemusena saadakse investorid ja arendajad paati ning siis hakatakse alles innovatsiooni läbi viima ning kõik see võtab aega, aga inimese loomus on juba kord selline, et kõike tahetakse kohe ja praegu. Õppejõud tõi erinevaid näiteid ning sain mõtteis koguaeg pead noogutada, et jah, sellised need lood selle innovatsiooniga tõepoolest on.

Posted in Innovatsioonitehnoloogiad (IFI7055.DT) | Leave a comment

Rühmatöö aines “õpikeskkonnad- ja võrgustikud”

Õpikeskkonna skeem

Valitud õpihaldussüsteem on Talent LMS, kuhu on võimalik lisada erinevaid asutusesiseseid ja -väliseid kursuseid. Oma rühmatöö raames keskendume uue töötaja koolitamiseks loodavale kursusele, mille läbides peaks töötaja omandama baasteadmised ettevõttest.

Talent LMSiga on seotud siseveeb, kuhu on organisatsioon lisanud asutusega seotud juhendid, korrad, eeskirjad jne. Uue töötaja jaoks on kõige olulisem töötaja käsiraamat, mis koondab kõik olulisemad teemad. Käsiraamatu saab siseveebist linkida õpihaldussüsteemi ja materjali läbi töötades saab töötaja linnutamisega kinnitada, et ta on seda lugenud. Õpihaldussüsteemis on ka muid õppimiseks vajalikke materjale, mis on võetud asutusesisestelt ketastelt, Dropboxist või mujalt. Lisaks saab õpihaldussüsteemi linkida riigisiseseid või rahvusvahelisi nõudeid, nagu näiteks standardid ja eetikakoodeks, mis on seotud teatud kindlate ametikohtadega.

Igal uuel töötajal on ka juhendaja. Juhendajaga saab uus töötaja ühendust võtta õpihaldussüsteemi kaudu e-posti teel.

 

 

Rühmatöö liikmed: Eliise Lass, Kerli Hallik, Ave Sarõtšev

Postitus on loodud õppeaine “õpikeskkonnad- ja võrgustikud” raames.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Innovatsioonimudeli ülevaade

Digipeegli raamistik

Digipeegli näol on tegemist digiküpsuse hindamise vahendiga koolidele. Seda vahendit kasutades saab kool ülevaate oma digiküpsuse hetkeolukorrast, selle järgi pannakse paika eesmärk milleni tahetakse jõuda ja planeeritakse mis ajaks ja kuidas eesmärgini jõutakse. Selle vahendi teoreetiliseks aluseks on Kanada kooliuuenduse professori Michael Fullani käsitlus kooli digi-innovatsiooni kolmest valdkonnast:

1. Õpikäsituse muutumine, pedagoogiline innovatsioon tänu digitehnoloogia rakendamisele;
2. Muutuste juhtimine kooli tasandil, üksteise kogemusest õppimine, muutuste kestlikkuse tagamine;
3. Kooli digitaristu arendamine, digiturbe ja kasutajatoe tagamine.

Digipeegli raamistik jaotab iga valdkonna omakorda viieks mõõdikuks ja sõnastab iga mõõdiku jaoks kriteeriumid viietasemelisel enesehindamise ehk digiküpsuse skaalal.

A – Asendamine (episoodiline kasutamine): digivahendeid kasutatakse üksikutel eraldiseisvatel juhtudel traditsioonilise õppe kontekstis.
B – Rikastamine (koolisisene koordineerimine): digivahendite abil katsetatakse uusi lähenemisi ja õpiviise, toimub kogemuste vahetus õpetajate vahel.
C – Täiustamine (õppeprotsessi muutmine): kooli tasandil tehakse süsteemseid muutusi õppekorralduses, lähtudes ühtsest teaduspõhisest raamistikust ja kaasates õpilasi autorite/loojate/kavandajatena.
D – Lõiming (kõikjale ulatuv digikultuur): omavahel lõimitud tehnoloogiad muutuvad märkamatuks ja kõikjale ulatuvaks osaks töö- ja õpikeskkonnas, õpilane on oma personaalse õpikeskkonna arendaja ja juhtija.
E – Võimendamine (ümbermõtestamine ja innovatsiooni juhtimine): kooli digitaalsed õpiteenused laienevad koolist väljapoole, juurutatakse agiiliseid (kohanduvaid, paindlike) õppeviise, õpilased võtavad vastutuse oma õpitee kavandamise ja osaliselt ka teiste õpetamise eest.

Seda vahendit on mõistlik kasutada ausalt ja ensekriitiliselt. Toodud enesehindamise tasemed on hierarhilised, st kolmandal ehk C-tasemel paiknemine eeldab vaikimisi A- ja B-taseme saavutamist. Kool ei pea olema kõigi mõõdikute osas samal tasemele ning iga mõõdikut tuleb hinnata eraldi lisades taset kinnitav nn tõendusmaterjal (dokument, viide toimunud projektile jne). Tõendusmaterjalide kogumine algab B-tasemest.

Digipeegli veebilahenduses saab kool enda digiküpsust võrrelda teiste koolide digiküpsusega. Tulemused kajastuvad raportina, mille üheks osaks on diagramm, kus mõõdikud on toodud sektoritena ning tasemed on märgitud erinevat värvi värvitud osadena. Kool saab raporteid koostada mitmeid, et aja möödudes tulemusi võrrelda. Samuti on Digipeegel tööriist digivalmiduse arengu planeerimiseks ja digi-innovatsiooni juhtimiseks.

Digipeegli veebikeskkond on lihtsasti arusaadav ja kasutatav ja minu arvates on see digipädevuse hindamiseks ja digi-innovatsiooni juhtimiseks hea valik.

Ülevaate Digipeegli rakendamisest teen Madeleine Poogeni (2017) bakalaureusetöö “Koolide enesehindamise keskkonna Digipeegel testimine” põhjal. Uurimustöö eesmärk oli testida Digipeegli veebirakendust ning pakkuda välja vigade ilmnemisel lahendusi nende vigade parandamiseks. Töös on kasutatud funktionaalset ja manuaalset testimise tehnikat. Oluline oli kasutajakogemuse testimine, milleks autor asus ise erinevate kasutajate rollidesse ning läbis esinevaid etappe ja täitis erinevaid ülesandeid. lisaks testis autor graafilist kasutajaliidest, piirväärtust ja keskkonda. Testimisprotsessi käigus leidis autor 28 viga või tähelepanekut. Enim vigu oli kasutajakogemusega seotud. Arvuliselt oli kõige rohkem vigu digiplaani loomise stsenaariumi läbimisel. Kõige kriitilisemad vead olid seotud veebilehe aadressi manipuleerimisega ja ka e-posti ja isikukoodi valiidsuse mitte kontrollimisega.

Digipeegli mudeliga on siiani hinnatud üldhariduskoolide digipädevust, seega meie (Catlyn, Eliise ja Ave) rühmatöös seda kasutada ei saaks, sest meie rühmatöö ülesande aluseks on Tallinna Ülikoolis sisse viidud ELU projekt ning sellele plaanitav järglane – interdistsiplinaarne magistrimoodulite süsteem. Digipeegli raamistik oleks meie rühmatöö jaoks liiga spetsiifiline ja laiahaardeline.

 

Kasutatud kirjandus:

Poogen, M. (2017). Koolide enesehindamise keskkonna Digipeegel testimine. Bakalaerusetöö, Tallinna Ülikool, digitehnoloogiate instituut. Kättesaadav aadressil: file:///C:/Users/Ave/Downloads/BA_IF_Madeleine_Poogen_Koolide_enesehindamise_keskkonna_Digipeegel_testimine.pdf. (15.11.2017)

Üldhariduskooli digiküpsuse enesehindamismudel ja hindamisvahend „Digipeegel“ (2016-2017). Loetud     aadressil:   https://www.dropbox.com/s/0nb7ke20fomjety/Kooli_digikupsuse_hindamismudel.pdf?dl=0. (15.11.2017).

Posted in Innovatsioonitehnoloogiad (IFI7055.DT) | 1 Comment

V mooduli iseseisev ülesanne – Teadmiste omandamise, kogumise, jagamnise ning rakendamise protsessid, süsteemid ja tehnoloogiad

Teadmusjuhtimise süsteeme mõistan kui teadmushõive ehk kogumine süsteeme, teadmuse jagamise süsteeme ja teadmuse rakendamise süsteeme ning neid süsteeme kasutatakse üldiselt ettevõtte eesmärkide saavutamiseks. Teadmusjuhtimise tehnoloogiate all mõistan infotehnoloogilisi vahendeid, mis keskenduvad teadmusele mitte informatsioonile.

Teadmusjuhtimise süsteemid lähtuvad teadmusjuhtimise protsessidest ning teadmusjuhtimise mehhanismid ja tehnoloogiad võimaldavad teadmusjuhtimise protsesse ellu viia. Süsteemid toetavad protsesse ja mehhanismid on omakorda protsesside elluviimiseks ning tehnoloogiad toetavad omakorda mehhanisme ja protsesse. Näiteks, kui teadmusjuhtimise protsessiks on teadmuse hankimine, siis kasutatakse teadmuse hankimise süsteeme ning neis võib olla mehhanismiks näiteks videokonverents ning sellisel juhul tehnoloogiliseks vahendiks on videokonventsi seadmed ja tarkvara.

 

Kasutatud kirjandus:

Virkus, S. (2017). III MOODUL: Teadmusjuhtimise süsteemid ja tehnoloogiad, teadmiste
võrgustikud ja virtuaalsed organisatsioonid. Loengukonspekt, loetud Moodle’i keskkonnas kursuse lehel.

Posted in Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad.INT7153.DT | Leave a comment

NMC Horizon Report: 2017 Library Edition analüüs ja nutiseadmete ja nutirakenduste kasutamise kirjeldus

Viide ülesandele asub siin.

Tutvumiseks valisin “NMC Horizon Report: 2017 Library Edition”. Tegemist on analüüsiga, mis peaks aitama akadeemilistel- ja teadusraamatukogudel teha valikuid, et parandada, toetada või laiendada õppimist ja teadustööd.

Kõigepealt tõmbas minu tähelepanu osa, milles oli teemaks mobiiltelefonide kasutamine õppimiseks ja töötamiseks. Praeguses arenevas ühiskonnas on tõepoolest väga oluline, et ka raamatukogu teenustele oleks võimalik ligi pääseda mobiiltelefoni kaudu. Täna hommikul tutvustasin enda sõbrale rakendust “Pocket”, millega viimases loengus tutvusime ning esimene küsimus temalt oli see, et kas seda mobiiltelefonis saab kasutada? Tema arvates on rakendus, mida ei saa mobiiltelefonis kasutada juba nö sündedes surnud rakendus ning ma nõustun temaga. Inimesed harjuvad üha enam mugavusega kasutada olulise informatsiooni hankimiseks, ükskõik kus parasjagu viibitakse, mobiiltelefoni. Lisaks mobiiltelefonidele oli raportis välja toodud innovaatilisus ehk raamatukogunduse mõistes paindlikkus. Samuti nagu areneb kiirel tempol e-õpe peab ka e-õppe oluline osa, raamatukogu, e-õppega sammu pidama ning siinkohal tuleb appi mõiste digiinnovatsioon.

Raportis oli öeldud, et ülikoolilinnakute tegevuse tähtsaimateks keskusteks on raamatukogud, mis vastutavad selliste aktiivsete lähenemisviiside edendamise eest, uuendades oma füüsilisi ruume ja mõeldes ümber viise, kuidas viia läbi üritusi ja koolitusi. Mõeldes Tallinna Ülikooli raamatukogu peale ma väga palju uuenduslikke lahendusi ei leia, miks peaks olema seal koostööd teha parem kui kuskil mujal. Siiani oleme kaasüliõpilastega grupitööde tegemiseks kogunenud hoopis teistes ülikooli ruumides, kohvikutes või teineteisele külla minnes. Vaadanud raportit tutvustavat videot märkasin ma aga väga huvitavaid ja innovaatilisi tööriistu raamatukogus. Usun, et sellisel tasemel raamatukogu tõmbaks tõenäoliselt sinna koostööd tegema küll. Mis puutub aga uurimustulemuste säilitamisesse ja levitamisse, on raamatukogud tõepoolest parimad kohad selleks ning uued digitaalsed tööriistad selleks on alati teretulnud.

Põhiliselt keerleb raporti sisu ühe mõtte ümber ning selleks on koostöö – koostöö erinevate organisatsioonide vahel, koostöö erinevate uurijate vahel, koostöö õppijate vahel jne. Raamatukogu eesmärk on seda koostööd soodustada ning pakkuda selleks digitaalseid tööriistu ja sobivat keskkonda. Sarnaselt eelnevale on tuleviku võtmesõnaks ka loov õppimine ja kasutajakesksus. Loovuse edendamiseks võtavad paljud raamatukogud kasutusele selliseid tehnoloogiaid nagu 3D printer, painduvad monitorid, meediatööriistad, kasutajaliidesed võimaldamaks midagi ise teha. Loovuse edendamiseks tunduvad minu meelest eelnevalt nimetatud tööriistad asjakohased. 3D printerid on mulle juba mõnda aega huvi pakkunud, tegemist on millegi väga innovaatilise ja minu silmis üsna uskumatuga.

Raportis on välja toodud, et EBSCO uuringu tulemusena selgus, et 68% tudengitest alustab oma otsingut Googles ja Vikipeedias ning paljud raamatukogud püüavad välja mõelda viise, kuidas soodustada tudengite ja raamatukogudevahelist koostööd luues aktiivse õppimise klassiruume jne. Mina ei näe sellel püüdel väga tulevikku, sest ma ei arva, et tänu sellele klassiruumile või muule koostööle suunavale teenusele tudeng Google või Vikipeedia otsingust loobub. Pigem oleks tarvis tõsta tudengite teadlikkust digiressursside osas ning muuta ressursid vabalt ligipääsetavaks. Lugedes raportit edasi, tuleb tegelikult vabalt ligipääsetavatest ressurssidest ka juttu ning see on ka üheks raamatukogude eesmärgiks ning on koostatud erinevaid projektse selle toetamiseks. Ühiskonna surve selleks on olemas, kuid samas kaasnevad sellega kulud, mis võivad osutuda raamatukogule probleemiks. Mina eelistaksin siinkohal läheneda digitaalraamatukogu ja tudengi koostöö suurendamisele. Viimasel ajal on tõusvaks trendiks saanud õppimine vaadates erinevaid õppevideosid, võib-olla edendada ressursside muutumist audiovisuaalseks?

Suureks üllatuseks oli minu jaoks Austraalias avatud raamatukogu nii öelda “lounge”, ma ei oska seda selles kontekstis isegi eesti keelde tõlkida. See on koht, kuhu on ligipääs 24/7, seal on ergonoomiline grupitööks ettenähtud ruum ning seal saab keeta kuuma vett ja olemas on ka mikrolaineahi. Tegemist on küll väga huvitava lahendusega, kuid näiteks Eesti ühiskonnas ma sellele kasutust ei leiaks.

Huvitav projekt oli veel EEXCESS, mille eesmärk on tuua raamatukogu sisu otse kasutajani, analüüsides kasutaja otsingut ning andes automaatseid soovitusi seotud andmebaasidest nagu Europeana, EconBiz ja Mendeley. See tööriist võimaldab lisada täiendavaid teabeallikaid ja infograafiaid Vikipeediasse või WordPressi lehele. Muudatuste tegemine teenustes analüüsides raamatukogu püsiklientide eelistusi ja käitumist on üsna innovaatiline ning tulus lähenemine. Samasugust lähenemist kasutab ka Google oma teenustes. Oluline osa on selle juures veel ka kasutaja tagasisidel.

Digikirjaoskus – väga oluline mõiste 21. sajandil. Tõepoolest on internetiavarus täis palju ebausaldusväärset informatsiooni ning selle eristamine usaldusväärsest on keeruline. Raamatukogud teevad selles osas suure töö ära ning raamatukogu hallatavatest andmebaasidest on tunduvalt lihtsam usaldusväärseid allikaid leida, sest nendesse andmebaasidesse pääsevad ainult kontrollitud ja relevantsed ressursid. Raportis on kirjeldatud raamatukogudel digikirjaoskuse osas veel suuremat rolli – erinevad projektid digikirjaoskuse parandamiseks, juhendmaterjalid, koolituskohad raamatukogudes jne.

Eelarvega seotud mured osutusid maailma raamatukogudes kõige suuremaks mureks. Finantskoormust avaldavad ka valuutakõikumised, sest ajakirjad ja materjalid on rahvusvahelised. See on väga huvitav, ma ise ei olnud sellele murele varem tähelepanu pööranud. See aga seletab minu jaoks lahti avatud juurdepääsuga seotud probleemid. Kahju, et miski nii oluline taaskord raha taha jääb. Samuti oli selles raporti osas räägitud poliitilistest mõjudes ja näiteks toodud Brexit, mis on väga oluline poliitiline samm maailma majanduses ning omab ka märkimisväärset mõju rahvusvahelisele haridusele.

Raportis oli välja toodud üks huvitav väide, et 90% maailma andmetest on loodud viimase 2 aastaga. Kui tegemist ei oleks usaldusväärse allikaga, siis ma ei usuks seda, see väide tundub tõepoolest uskumatu.

Viimasena kõnetas mind raportis veel osa digitaalsest jalajäljest. Sellega ma olen viimasel ajal tihti kokku puutunud. Arvamus sellest on tekkinud kahene. Vahel ma tunnen, et on hea, kui ma midagi otsin ja internet mulle kõik seotud allikad otse nina alla toob, kuid häirima hakkab mind see hetkel, kui ma olen oma vajaliku informatsiooni leidnud, kuid esile kerkivad ikka ainult vana otsingu sisuga seotud reklaamid. Siinkohal olen samuti palju mõelnud turvalisuse peale internetti kasutades. Mina ülemäära ei muretse, sest kui mind isegi keegi jälgib, siis ma tunnen, et ma olen siin maailmas nii pisike lüli ja palju rohkem peaksid selles osas muret tundma rahakad suurte firmade juhid, avaliku elu tegelased või poliitikud.

Kasutatud allikad:

Adams Becker, S., Cummins, M., Davis, A., Freeman, A., Giesinger Hall, C., Ananthanarayanan, V., Langley, K., and Wolfson, N. (2017). NMC Horizon Report: 2017 Library Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium. Loetud aadressil: http://cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-library-EN.pdf

 

Peale raporti analüüsimist on mu ülesandeks kirjeldada seda, kuidas mina kasutan mobiilseadmeid oma õppetöös ja/või personaalses õppimises. Ma kahjuks pean tunnistama, et ma ei kasutagi. Ainus asi, mida ma kooliga seoses telefonis teen on tunniplaani vaatamine. Mul on üsna vana telefon ja suurem osa ajast ma ei hoia telefoni üldse internetiga ühenduses. Ilmselt on see harjumus selliseks kujunenud sellepärast, et ma olen olnud aastaid kontoritöötaja ning peale tööpäeva lõppu on mu ainus soov kõiksugu ekraanidest ja sotsiaalsetest võrkudest eemale saada.

Edasi pean tutvustama ühte nutirakendust või ideed nutiseadmete kasutamiseks õppetöös mõnes minu õppeaines või mind huvitavas õppimise kontekstis. Arvestades, et minu näol ei ole tegemist haridustehnoloogia tudengiga, siis on see ülesanne minu jaoks mõnevõrra raskem, kuid kuna lubatud on tutvustada ka rakendust, mis on seotud õppimise kontekstiga, siis tutvustan sellist rakendust nagu Trivia Crack. Tegemist on rohkem mängulise rakendusega, kuid sellegi poolest on see piisavalt hariv. Mängu saad kutsuda vastasteks enda sõpru, kes samuti selle rakenduse enda nutiseadmesse laadinud on. Mäng seisneb selles, et saab virtuaalselt keerutada spinnerit, kus on kuus erinevat kategooriat ja nendesse kategooriatesse kuuluvad küsimused. Edasi on tarvis vastata aja peale küsimustele ning võitja on see, kes vastab suuremale hulgale küsimustele õigesti. Põnevaks teeb selle rakenduse see, et võimalik on enda sõpradega võistelda ja mis võiks olla motiveerivam kui enda sõbrale nii öelda “ära teha”. Küsimused on osad rasked ja osad üsna kerged, kuid minu meelest üsnagi harivad.

Posted in Õpikeskkonnad ja -võrgustikud (IFI7208.DT) | Leave a comment

Eesti innovatsioonipoliitika analüüs

Eesti innovatsioonipoliitika analüüsimiseks valisin logistikavaldkonna ning selle mõju analüüsin logistikaettevõttes, kus ma ise töötan.

Üheks Eesti innovatsioonipoliitka eesmärgiks on edendada Eesti inimeste teadmiste ja oskuste pagasit, rakendada tootmisprotsessides paremaid ja tõhusamaid vahendeid, suurendada tootmisprotsesside efektiivsust, ärimudelite kasumlikkust ning luua uusi tooteid ja teenuseid, mille järele on nõudlus (Sulling, 2017). Sulling on oma 2017 aasta artiklis väga hästi lahti seletanud, mis on tootlikkuse kasvul seost innovatsiooniga. Nimelt selleks, et kasvatada töötajate palgataset, on tarvis tõsta tootlikkust ühe töötaja kohta. Tuues logitikaettevõtte põhjal näite, saan mina sellest selgitusest aru nii, et kui näiteks praegu teeb üks komplekteerija 8 tundi tööd ning selle ajaga komplekteerib ta ära näiteks 50 noppelehe rida kaupa, siis tema töötasu on tükitöö alusel ning ta saab 8 tunni töö eest tasu 50 rea kompekteerimise eest. Selleks, et töötajale rohkem palka maksta oleks tarvis välja mõelda innovaatiline lahendus, mis aitaks töötajal komplekteerida 8 tunni jooksul näiteks hoopis 100 rida, et tal oleks võimalik teenida sama ajaga kahekordne tasu. See on väga huvitav mõte, sest iga ettevõtte juhid koostavad igal aastal palgaeelarve ning kui tulud ei suurene, siis pole võimalik ka töötajate palkasid tõsta, kuid kui tänu innovaatilisele lahendusele tööd efektiivsemaks muuta, saaks tõsta ka mahtusid ja käivet ning omakorda töötajate palkasid. Ettevõte tegeleb praegusel perioodil aktiivselt teenuse mahtude suurendamisega. Müügiosakond otsib aktiivselt uusi kliente ja partnereid ning paralleelselt otsitakse ka uusi töötajaid ning samuti edendatakse töötajate teadmiste ja oskuste pagasit.

Kõne all oleva ettevõtte ühe innovaatilise lahenduse näitena võin tuua tõukerataste kasutamise laos liikumiseks. Esialgu ei tundunud idee toimiv, kuid hiljem hakkasid töötajad lahendust kasutama, ning töö muutus tunduvalt efektiivsemaks, sest laod on pindalalt väga suured ja tõukerattaga on võimalik ühest lao otsast teise jõuda palju kiiremini kui jalgsi kõndides.

Lisaks liigub ettevõte samm sammult paberivaba majandamise poole, mis omakorda säästab aega ja vähendab halduskulusid. Lisaks sellele toimub hetkel majandustarkvara uuenduse välja töötamine, millega kaasneb paljude ajamahukate protsesside automatiseerimine. Uuendus läheb käiku 2018. aasta alguses ning sellega võib kaasneda tööjõukulude vähenemine renditööjõust loobumise näol.   

Logistikavaldkond on väga arenev ning konkurente tuleb aina juurde. Väga oluline on leida läbi innovaatiliste ideede konkurentsieeliseid, et püsida teistest eespool. Ettevõttel on palju erinevaid teenuseid, mida küll vahepeal väga palju edasi arendatud pole, kuid sellele tasuks mõelda, sest konkurendid tegutsevad iga päev selle nimel, et oma pakutavate teenustega liidrist ettepoole jõuda. Innovaatilisus teenuste osas on minu arvates nüüdseks kujunenud hädavajalikuks.

Logistikavadkonda ma kahjuks elukestva õppe ja teaduse kaasamisega palju seostada ei oska. Analüüsimiseks valitud ettevõtte ei tee palju koostööd riigiga, kuid mõningaid seoseid Eesti innovatsioonipoliitikaga võib siiski leida. Nimelt panutsab ettevõte oma töötajate teadmiste pagasi suurendamisesse. Töötajaid koolitatakse regulaarselt ning innovaatiliseks võib minu meelest lugeda ka selliste koolituste läbi viimist, mis otsesest ettevõtte eesmärkidega seotud ei ole, kuid parandab ettevõtte töötajate ehk üldistades Eesti inimeste heaolu. Näiteks viidi hiljuti läbi toitumisalane koolitus ning hiljuti pandi töötajad lõuna pausi ajal koridoris võimlema. Lisaks sellele viiakse ettevõttes läbi tervisenädalaid, kus pakutakse töötajatele tasuta puu- ja juurvilju ning jagatakse tasuta vitamiine. Lisaks sellele on ettevõttes püsivalt mitu massaažitooli, mille abil saavad töötajad vähendada kutsehaiguste tekkimise ohtu.  

 

Kasutatud allikad

Sulling, A. (2017). Eesti innovatsioonipoliitika vajab restart’i. Postimees. Loetud aadressil https://arvamus.postimees.ee/4094313/anne-sulling-eesti-innovatsioonipoliitika-vajab-restart-i. (30.10.2017)

Posted in Innovatsioonitehnoloogiad (IFI7055.DT) | Leave a comment